Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 
Laadittu/muutettu:
20.8.2012
21.2.2017 - Rekisterin nimi, säätiön nimi, osoite ja vastaava henkilö

Rekisterinpitäjä ja siitä vastaava henkilö

Plan International Suomi sr (Y-tunnus 1498487-2)
Risto Sivonen
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Vaihde: 09 6869 800
info(at)plan.fi

Rekisterin nimi

Plan International Suomen asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoitus on lahjoittajatietojen ylläpito, asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, toiminnasta tiedottaminen, vapaaehtoistyön koordinointi, organisaation toiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Plan International Suomen toimintaan liittyviin tarkoituksiin.
 
Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen ja mahdollisesti suoramarkkinointiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan soveltuvin osin seuraavat tiedot: 
 
1.Yhteystiedot
2.Asiakas- / kumminumero
3.sukupuoli, syntymäpäivä ja -vuosi, tiedotteiden kieli
4.Asiakkaan roolit (esim. yksityishenkilö, koulu)
5.Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
6.Lahjoitustiedot sekä osto- ja maksutapahtumat
7.Mahdolliset asiakkaan antamat lisätiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä heidän osallistuessaan kyselyyn, kilpailuun tai arvontaan, tilatessaan uutiskirjeen tai julkaisun, rekisteröityessään verkkopalveluun, ryhtyessään kummiksi tai tehdessään lahjoituksen tai ostoksen Planin verkkokaupassa. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja, jotka muodostuvat asiakaspalvelun tai tietojen ylläpidon yhteydessä.
 
Plan International Suomi voi myös kerätä, tallettaa ja päivittää henkilötietoja myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Plan International Suomi ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.
 
Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Plan Internantional Suomen käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja. Tämä voi myös merkitä tietojen käsittelyä EU/ETA:n ulkopuolella.
 
Kummilapsen ottaneiden tiedot (sukupuoli, etu- ja sukunimi sekä kumminumero) lähetetään kummilapsen kohdemaahan ja paikallinen Planin henkilökunta välittää tiedot kummilapselle ja hänen perheelleen. Näissä maissa ei välttämättä ole henkilörekisterilakia vastaavaa lainsäädäntöä suojaamassa henkilötietojen käyttöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto: säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
 
B Konekielinen aineisto: rekisterin käyttö on ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.
 
ATK-järjestelmä on palomuurin takana ja suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Henkilökohtaisten käyttöoikeuksien (käyttäjätunnus, salasana, käyttäjätaso) avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.
 
Verkkolahjoittaminen sekä verkkokaupan tuotteiden maksaminen tapahtuu pankin suojatun yhteyden kautta.
 
Asiakastietoja käsittelevät henkilöt ovat henkilötietolain 33§:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48§:n rangaistussäännösten alaisia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tekstiviestilähetykset

Yhteistyökumppanimme vastaa tekstiviestilähetyksistä. Jos et halua enää vastaanottaa tekstiviestejä, voit lähettää viestin SULJE numeroon 16499 (hinta 0€) ja sinut poistetaan tulevista varainhankinnallisista tekstiviestilähetyksistä. Huomaathan, että saatamme edelleen lähettää sinulle mahdolliseen muuhun lahjoittamiseen, kummiuteen ja vapaaehtoisuuteen liittyviä viestejä, jos olet Planin asiakasrekisterissä.
 
* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.
 

Planin verkkopalvelujen yleiset käyttöehdot:

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkien Plan International Suomen (”Plan”), Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki, y-tunnus 1498487-2, ylläpitämien verkkopalvelujen (”verkkopalvelu”) käyttämiseen, jollei jonkin verkkopalvelun osalta ole erikseen ilmoitettu tai sovittu toisin. 
 
Käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot verkkopalvelua käyttämällä:
 
1. Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkopalvelua vain laillisiin tarkoituksiin ja tavalla, joka ei loukkaa lakia, muita viranomaissäännöksiä, näitä käyttöehtoja, Planin tai minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia tai hyvää tapaa.
 
2. Plan tekee parhaansa, jotta verkkopalvelu sisältää ajantasaista tietoa ja on käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Planilla on oikeus vapaasti ja ilmoittamatta muuttaa verkkopalvelun sisältöä. Muutoksista, teknisistä syistä tai viranomaismääräyksestä johtuvat käyttökatkot pyritään rajoittamaan mahdollisimman lyhyiksi.
 
3. Planilla on milloin tahansa oikeus lopettaa ylläpitämänsä verkkopalvelu ilman eri korvausvelvollisuutta. Verkkopalvelun lopettamisesta ilmoitetaan käyttäjille etukäteen kyseisen verkkopalvelun sivulla ja mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse.
 
4. Plan ei vastaa mistään ylivoimaisesta esteestä seuranneesta vahingosta tai epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta, joka on aiheutunut verkkopalvelun sisällöstä tai sen käyttämisestä, tai esimerkiksi siitä, että verkkopalvelun käyttö keskeytyy tai verkkopalveluun ei pääse keskeytyksettä. Planin vahingonkorvausvastuun ulkopuolelle on myös rajattu välittömät ja välilliset vahingot, jotka ovat aiheutuneet käyttäjälle mahdollisista verkkopalvelujen sisältämistä haitallisista ohjelmista tai virheellisestä sisällöstä.
 
5. Plan ei ota vastuuta niiden ulkopuolisten sivujen sisällöstä, joihin verkkopalvelussa olevat linkit viittaavat, eikä voi taata linkkien toimivuutta tai vastata näiden sivujen käytön aiheuttamista mahdollisista ongelmista tai vahingoista. Käyttäjä voi ilmoittaa toimimattomista linkeistä osoitteeseen info@plan.fi.
 
6. Plan kerää käyttäjän antamat henkilötiedot Henkilötietolain (523/1999) mukaiseen Plan International Suomen henkilö- ja asiakasrekisteriin (rekisteriseloste yllä). Kyseisiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajansa suostumus henkilötietojensa luovuttamiseen Planille verkkopalvelun käytön yhteydessä. 
 
7. Verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies) ja kerätään yleisiä tilastollisia kävijätietoja palvelun kehittämistä varten. Tilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin ja kulloinkin käytössä olevan sivustoanalyysipalvelun raportteihin. Cookie-tiedostot eivät sisällä käyttäjän käyttäjä- tai henkilötietoja, eivätkä ne mahdollista pääsyä kyseisiin tietoihin. Cookie-tiedostoja ei käytetä käyttäjän palvelun ulkopuolisen tietokoneen käyttöä tai verkkokäyttäytymistä koskevan tiedon keräämiseen. Käyttäjä voi koska tahansa kieltää evästeiden käytön muuttamalla käytetyn selaimen asetuksia.
 
8. Verkkopalvelun tiettyjen osien käyttö ja sähköinen asiointi Planin kanssa edellyttävät rekisteröitymistä. Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja yhteystietojensa ajantasalla pitämisestä. Rekisteröitynyt käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta verkkopalvelun käytöstä. Jos käyttäjä epäilee salasanan ja käyttäjätunnuksen joutuneen ulkopuolisten tietoon, tulee käyttäjän välittömästi käydä muuttamassa kyseiset tietonsa verkkopalvelussa.
 
Planilla on oikeus tarvittaessa sulkea kyseessä olevan käyttäjän tunnukset saatuaan ilmoituksen niiden joutumisesta ulkopuolisen tietoon tai sitä koskevasta epäilystä. Käyttäjän käyttäjätunnus voidaan myös sulkea käyttäjän erillisestä kirjallisesta pyynnöstä (esim. lähettämällä sähköposti osoitteeseen: info@plan.fi) tai Planin lopettaessa kyseessä olevan verkkopalvelun ylläpidon.
 
9. Planilla on oikeus sulkea rekisteröityneen käyttäjän käyttäjätunnus ja estää kyseisen käyttäjän pääsy verkkopalveluun, mikäli käyttäjä luovuttaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa toisen henkilön käyttöön, aiheuttaa verkkopalvelujen käytöllä häiriötä Planille tai muille käyttäjille, on antanut rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin verkkopalvelun käytön yhteydessä oleellisesti vääriä tietoja tai muutoin rikkoo näitä käyttäjäehtoja tai lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa.
 
Yrityskäyttäjät saavat omalla vastuullaan kyseisen yrityksen sisällä osoittaa sen käyttäjätunnukselle ja salasanalle toisen käyttäjän. Yrityksen tulee huolehtia käyttäjätunnusta koskevien yhteystietojen päivittämisestä verkkopalveluun.
 
10. Verkkopalvelu sisältää Planin immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa, jonka levittäminen, julkaisu, kopiointi, yleisön saataville saattaminen tai muu hyödyntäminen muussa kuin omassa verkkopalveluiden käyttöön liittyvässä tarkoituksessa ei ole sallittua ilman Planin erillistä kirjallista lupaa. Planin verkkopalvelussa olevaan aineistoon on sallittua linkittää ilman Planin erillistä lupaa, samoin kuin kyseisen aineiston käyttäminen lähde mainiten harjoitustyössä tai koulutehtävissä. 
 
Käyttäjän tulee olla etukäteen yhteydessä Planin viestintään kaikissa Planin logon käyttöä koskevissa asioissa.
 
11. Mahdolliset käyttäjän verkkopalveluun lataamat aineistot eivät saa loukata Planin tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, näitä sääntöjä tai hyvää tapaa. Plan varaa oikeuden poistaa kyseinen materiaali ja/tai estää sen käyttö harkintansa mukaan, viranomaisen pyynnöstä tai kolmannen osapuolen ilmoituksen perusteella ja tarvittaessa estää käyttäjältä kyseisen verkkopalvelun käyttö kohdan 9 mukaisesti.
 
12. Käyttäjän Planin verkkopalveluun lataaman aineiston omistusoikeus säilyy käyttäjällä, eikä Planilla ole oikeutta käyttää käyttäjän lataamaa aineistoa omassa tai muiden markkinoinnissa. Käyttäjä myöntää Planille oikeuden kyseisen käyttäjän verkkopalveluun lataaman aineiston muokkaamiseen, kopioimiseen, julkaisuun tai julkaisematta jättämiseen, yleisön saataville saattamiseen tai saattamatta jättämiseen kokonaisuudessaan tai osittain. Kyseinen oikeus sisältää aineiston esittämisen verkkopalvelun esittely- tai promootioyhteyksissä. 
 
13. Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Plan voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa julkaisemalla muutokset verkkopalvelun kohdassa "Käyttöehdot". Käyttäjä hyväksyy muuttuneet ehdot jatkamalla sivuston käyttöä.
 
14. Näihin käyttöehtoihin sekä mahdollisiin verkkopalveluihin, niiden sisältöihin tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
 
Käyttöehdot on päivitetty 21.2.2017.
 

Markkinointilupa

Haluamme pitää sinut ajan tasalla, sillä meille on tärkeää huolehtia tukijoistamme mahdollisimman hyvin. Rekisteröitymällä palveluun annat meille markkinointiluvan. Näin varmistat, että saat tietoa sinulle oleellisista uutisista, uusista palveluista ja muutoksista.  Viestimme voivat kertoa työmme tuloksista, lahjoituskohdettasi koskevista uutisista tai uusista palveluista. Voit itse vaikuttaa siihen, minkä kanavien kautta olemme sinuun yhteydessä.

Voit halutessasi koska tahansa peruuttaa markkinointiluvan Oma Planin kautta tai ilmoittamalla siitä lahjoittajapalveluumme.

Huomaathan kuitenkin, että lähetämme tukijoillemme myös muita tiedotteita varmistaaksemme, että heillä on ajantasaista tietoa liittyen toimintaamme. Tällaisia viestejä ovat muun muassa tiedotteet palvelun muutoksista, palveluun liittyvistä uusista käyttömahdollisuuksista, huoltopalveluista, uusista maksutavoista ja palvelun jatkumisesta. Nämä tiedotteet ovat normaalia asiakassuhteeseen liittyvää viestintää, jota voimme lähettää ilman markkinointilupaa. Huomaathan, että jos haluat kieltää kaiken viestinnän, mukaan lukien huoltoon liittyvät viestit, sinun tulee olla yhteydessä lahjoittajapalveluumme.

Emme luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan yleisiä sopimusehtoja kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä muita mahdollisia erityisehtoja ja palvelukuvauksia.